Varsó, Lengyelország

Nemzetközi kapcsolatok

Stosunki międzynarodowe

II. fokozat
Az előadások nyelve: lengyelAz előadások nyelve: lengyel
Képzési terület: közgazdaság és közigazgatás
A tanulmányok rendszere: Teljes időtartamú, Nem teljes időtartamú
Távoktatás Távoktatás
Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte dzięki odpowiedniej konstrukcji programu kształcenia (umieszczone zostały w nim mi.n. przedmioty: Struktura gospodarki światowej, Aktorzy międzynarodowych stosunków politycznych, Ekonomika handlu zagranicznego, Globalne rządzenie, Rola i znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Zarządzanie zmianami politycznymi i gospodarczymi w procesie transformacji i modernizacji czy Międzynarodowe przepływy kapitałowe) przygotują absolwenta do pracy w korporacjach, zwłaszcza o charakterze międzynarodowym, międzynarodowych organizacjach mających w Polsce swoją główną lub regionalną siedzibę (OBWE, OdiHR, Community of Democracies, UNDP, Council of Europe, European Commission, UN, ILO, WHO) i w organizacjach typu „think-tank”.
Privacy Policy